hd-wallpaper-247391

Onze historie

Het internationale Unesco Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Erfgoed uit 2003 heeft als doelen om deze vormen van erfgoed te beschermen, het bewustzijn van het belang van immaterieel erfgoed te vergroten en om een internationaal platform te creëren voor onderlinge samenwerking. 

Dit was de reden dat Ad Bakker samen met een aantal geschiedenis vrienden op 4 februari 2004 de werkgroep “ErfGoedGezien” heeft opgericht. Deze werkgroep maakte een start met het inventariseren van informatie-bronnen die er zijn op het gebied van immaterieel en materieel erfgoed. De eerste activiteit was het uitwerken van een definitie wat onder beide vormen van erfgoed wordt verstaan.

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Met de term materieel cultureel erfgoed of materieel erfgoed doelt men op voor de menselijke cultuur en geschiedenis waardevol geachte materiële kenmerken van die cultuur uit het verleden, zoals monumenten, archeologische vondsten, verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook op artistieke en bouwkundige kunstwerken.
Er bestaan cultuurerfgoed-lijsten op het niveau van gewest, natie, Europa (Europees erfgoed) en de VN.

Vanuit deze definities en de daarvoor reeds verzamelde bronnen is er op
20 september 2014 gestart met het verzamelen van ‘Oude en Nieuwe’ foto’s in facebookgroepen zoals “Hilversum in Oude en Nieuwe Foto’s” of “Amersfoort in Oude en Nieuwe Foto’s”, etc.
Er bestaan nu ruim 200 groepen met een totaal van 400.000 deelnemers.

De betrokkenheid van veel personen en de enorme hoeveelheid gegevens die beschikbaar zijn gekomen waren aanleiding om de organisatie nog professioneler in te richten.

De Stichting heeft ten doel het doen van kennisonderzoek en informatievergaring van materieel- en immaterieel erfgoed over vier thema’s “Heemkunde, Familiekunde Wapenkunde en Bouwkunde” en voorts het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Door deze benadering creëren we een paraplu functie over de vier thema’s en creëren we diverse vormen van dienstverlening. We faciliteren diverse thema gerelateerde instanties die hun autonomie behouden en streven naar uniformiteit in informatiedeling.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het aan belangstellenden beschikbaar stellen van informatie ten aanzien van voornoemde thema’s en het op verzoek tegen betaling beschikbaar stellen van faciliteiten op specifieke terreinen.

Een korte samenvatting over de vier thema’s die zijn ontstaan.

Heemkunde, gerelateerd aan het woord heem, is een onderzoek naar een leefomgeving. Het valt onder het immateriële culturele erfgoed en omvat alle wetenschappen op lokaal of regionaal niveau met als doel heemkennis te vergaren. Het onderzoek vindt veelal plaats via archeologie, geografie, demografie, genealogie, toponymie, dialectografie of ecologie van een woonplaats of omgeving.  Heemkunde richt zich op zowel het heden als het verleden.

Familiekunde, gerelateerd aan Genealogie of Stamboomonderzoek’ is een activiteit  van de geschiedkunde op het terrein van voorouderlijk onderzoek en de afstamming van een familie.

Men kan in een onderzoek kiezen voor:

  • de mannelijke of de vrouwelijke lijn van het heden naar het verleden, “de Stamreeks”;
  • alle voorouders in vrouwelijke of mannelijke lijn van heden naar verleden “de Kwartierstaat”;
  • alle nakomelingen in mannelijke lijn “de Genealogie”;
  • alle nakomelingen die zowel in de vrouwelijke als in de mannelijke lijn “de Parenteel”.

Naast persoonsgegevens wordt Genealogie verrijkt tot Familiekunde met informatie over woonomgeving, beroepen, functies, et cetera.

Wapenkunde is een breed begrip, het gaat niet over vuurwapens maar over wapens van personen, families en instellingen. Algemeen bekend zijn de wapens van plaatsen, provincies en landen. We zien in diverse publicaties of schilderijen dat omstreeks de twaalfde eeuw de wapenuitrusting van ridders werden versierd met voorstellingen of emblemen ter herkenning. Hieruit zijn later de wapens ontstaan.

Bouwkunde omvat kennis en techniek over het bouwen van alles wat voor bewoning van mensen en hun bedrijvigheden bedoeld is.
Met name architectuur en architectuurgeschiedenis is een element in Bouwkunde wat samen met Heemkunde en Familiekunde een basis vormt voor informatie over ons Erfgoed en het gebruik ervan. Ook draagt een beeld over infrastructuur bij aan geografische ontwikkelingen .

We zijn “Het kennis- en informatiecentrum voor Heemkunde, Familiekunde Wapenkunde en Bouwkunde”

We beschouwen een periode als tijdsbeeld gebaseerd op de vier taakvelden waardoor we een breder inzicht van die periode krijgen.

In het centrum aan het Stationsplein 30 in Weesp is een bibliotheek ingericht en worden activiteiten uitgevoerd op het gebied van digitalisering van erfgoed. Tevens is er een audio- en videoteam actief die gefaciliteerd door een drone-groep erfgoed via beide media vastlegt.

De Stichting ErfGoedGezien Nederland werkt met vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers krijgen bij de stichting een opleiding en worden daarna verder begeleid.
Om onze werkzaamheden te kunnen bekostigen kan iedereen “Vriend van ErfGoedGezien” worden voor een minimale donatie van €15,00 per twaalf maanden. Vrienden krijgen volledige toegang tot alle archieven en faciliteiten van de stichting ErfGoedGezien.

Aanmelden kan op onze website